Frequently asked questions

Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?

U kunt uw adreswijziging e-mailen naar helpdesk@ergo-insurance.nl. Omdat wij voor het wijzigen van uw adres uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot adreswijziging een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

Ik wil de begunstiging van mijn polis aanpassen. Hoe doe ik dat?

Voor het wijzigen van uw begunstiging kunt u het formulier gebruiken, dat bij uw polis is geleverd. Omdat wij voor het aanpassen van de overeenkomst uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot aanpassing van de begunstiging een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. U kunt het formulier invullen en samen met uw kopie legitimatiebewijs verzenden naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl

Heeft u geen formulier voor het wijzigen van uw begunstiging? Klik hier om het formulier te downloaden.

Ik wil mijn premie aanpassen. Is dit mogelijk?

Indien u uw premie wenst te verlagen, dan kunt u dit door middel van een ondertekend schriftelijk verzoek aan ons kenbaar maken. De minimale premie voor onze verzekeringen bedraagt € 35,00 per maand. Het verhogen van de premie is momenteel niet mogelijk. Omdat wij voor het aanpassen van de overeenkomst uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot aanpassing van de overeenkomst een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. U kunt het schriftelijk verzoek en de kopie legitimatiebewijs zenden aan:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl

Zijn de kapitalen in het Zekerheidsplan(T50) echt gegarandeerd?

Ja, het zekerheidsplan is een zogenaamd garantieproduct. De uitkering bij overlijden en einddatum zijn volledig gegarandeerd. De contractueel vastgelegde bedragen kunnen mogelijk meer worden, doordat u ook meedeelt in de winst.

Is mijn verzekering een lijfrentepolis?

Nee, de kapitaalverzekeringen die wij aanbieden hebben geen lijfrenteclausule. U kunt dan ook de premies van onze kapitaalverzekeringen niet aftrekken in uw belastingaangifte. Uw verzekering valt in Box 3 (m.u.v. Kapitaalverzekering Eigen Woning) van uw belastingaangifte.

Ik ben mijn polis kwijt! Hoe vraag ik een duplicaat van mijn polis aan?

U kunt een duplicaat van uw polis aanvragen door een mail te sturen naar helpdesk@ergo-insurance.nl.
Vanwege de bescherming van uw privacy wordt een duplicaat polis alleen verzonden naar het bij ons bekende correspondentieadres.

Hoe kan ik het bankrekeningnummer voor automatische incasso wijzigen?

U dient uw nieuwe rekeningnummer aan ons door te geven via een nieuw machtigingsformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. U kunt het ingevulde formulier sturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl

Er wordt van mijn rekening afgeschreven met een Belgisch rekeningnummer. Klopt dit wel?

Ja, ERGO maakt sinds de invoering van SEPA (Single Euro Payments Area) gebruik van een Belgisch rekeningnummer. De verzekeraar is gevestigd in België en heeft ervoor gekozen om alle betalingen binnen de Benelux via één rekening te laten verlopen. Met het volgende rekeningnummer zullen wij de premie van uw rekening afschrijven:

IBAN ING: BE24 3101 1430 0038
BIC: BBRUBEBB

Wat is de incassant ID van ERGO?

De incassant ID van ERGO Insurance nv is BE68 ZZZ 0414 875 829

Kan ik mijn premie ook via automatisch incasso betalen?

Om dit te bewerkstelligen kunt u een machtigingsformulier invullen en opsturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

Of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl

Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden.

Er is ten onrechte premie van mijn bankrekening afgeschreven, kan ik dit terug krijgen?

Indien blijkt dat ERGO onterecht premie van uw rekening heeft afgeschreven, kunt u binnen acht weken na de afschrijving het bedrag door uw bank terug laten boeken. Dit wordt ook wel storneren genoemd. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met uw bank.

Ik betaal op dit moment via automatisch incasso. Kan ik ook via een Europese overschrijving betalen?

U kunt ons een e-mail sturen waarin u verzoekt de machtiging in te trekken. Automatisch zal hierna de premiebetaling via Europese overschrijving verlopen.

Op welk rekeningnummer kan ik mijn premie storten?

U kunt de premie onder vermelding van het polisnummer storten op:

IBAN ING: BE24 3101 1430 0038
BIC: BBRUBEBB

Dit rekeningnummer is een Belgisch rekeningnummer, bij sommige banken dient u aan te geven dat dit een buitenlandse betaling betreft. Uw bank mag hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

Ik ben het overzicht kwijt dat ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. Is het mogelijk om hier een kopie van te ontvangen?

U kunt een kopie van dit overzicht aanvragen door een e-mail met uw verzoek te sturen naar helpdesk@ergo-insurance.nl. Vanwege de bescherming van uw privacy wordt het overzicht alleen verzonden naar het bij ons bekende correspondentieadres.

Mijn contract loopt af. Wat moet ik doen?

U hoeft niets te ondernemen. Zes tot vier weken vóór de eindvervaldag van uw contract ontvangt u automatisch bericht van ons.

Er is een achterstand ontstaan in de premiebetaling, hoe los ik dit op?

Er zijn verschillende mogelijkheden. Het beste kunt u de achterstand inlossen door extra betalingen te verrichten. U kunt ook contact met ons op te nemen zodat wij samen met u hierover afspraken kunnen maken.
U kunt de extra betalingen onder vermelding van het polisnummer storten op:

IBAN ING: BE24 3101 1430 0038
BIC: BBRUBEBB

Is het niet mogelijk voor u om de achterstand in premiebetaling in te lopen, neem dan ook contact met ons op. Dan zullen wij samen met u naar een oplossing zoeken. U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Kan ik de premie van mijn kapitaalverzekering tijdelijk stopzetten (premievrijstelling)?

Het stopzetten van de premiebetaling is in de meeste gevallen toegestaan. U kunt na het stopzetten van de premiebetaling (ook wel premievrijstelling genoemd) binnen 3 jaar de premiebetaling hervatten. Indien u de premiebetaling wenst stop te zetten, dient u een door de verzekeringnemer ondertekend schriftelijk verzoek aan de maatschappij te sturen.
Omdat wij voor het stopzetten van de overeenkomst uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot stopzetting een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.
U kunt uw schriftelijke verzoek en uw kopie legitimatiebewijs sturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl.

Let op! Sommige verzekeringen zijn financieel complexe producten. Wij adviseren u voor meer informatie over de gevolgen van het stopzetten van de premiebetaling contact op te nemen met een financieel adviseur of onze helpdesk op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Kan ik mijn verzekering afkopen?

Het afkopen van uw contract is in de meeste gevallen toegestaan. Indien u de verzekering wenst af te kopen, dient u een door de verzekeringnemer ondertekend schriftelijk verzoek aan de maatschappij te sturen.

Omdat wij voor het afkopen van de overeenkomst uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot afkoop een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

U kunt uw schriftelijke verzoek en uw kopie legitimatiebewijs sturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl.

Let op! Sommige verzekeringen zijn financieel complexe producten. Wij adviseren u voor meer informatie over de gevolgen van opzegging van uw verzekering contact op te nemen met een financieel adviseur of onze helpdesk op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Kan ik de looptijd van mijn contract aanpassen?

U kunt de looptijd van uw contract verkorten, tenzij dit in de voorwaarden wordt uitgesloten. Een verkorting van de looptijd kunt u door middel van een ondertekend schriftelijke verzoek en uw kopie legitimatiebewijs aan ons kenbaar maken. Voor sommige producten gelden wel speciale voorwaarden voor het aanpassen. Zo geldt voor de meeste contracten een minimale totale looptijd van 10 jaar en een nog resterende looptijd van 5 jaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze helpdesk op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Het verlengen van de looptijd is momenteel niet mogelijk.

Ik betaal mijn premie per jaar, is het mogelijk om dit per maand te doen?

U kunt de betaalfrequentie aanpassen, tenzij dit in de voorwaarden wordt uitgesloten. Een wijziging van de betaalfrequentie kunt u door middel van een ondertekend schriftelijk verzoek aan ons kenbaar maken. Naast een jaarpremie of premie per maand is het ook mogelijk om uw premie per kwartaal of per halfjaar te voldoen. De betaalfrequentie kan invloed hebben op de verzekerde kapitalen in uw polis. Dit komt door de incassokosten die per periode verschillen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze helpdesk op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Kan ik mijn verzekering gebruiken voor de aflossing voor mijn hypotheek?

Onze kapitaalverzekeringen kunnen over het algemeen verpand worden aan een hypothecaire geldlening. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met een financieel adviseur, uw hypotheekverstrekker of onze helpdesk op het telefoonnummer 088 81 00 000.

Wat is het postadres van ERGO?

U kunt alle correspondentie voor ERGO sturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

U kunt uw correspondentie ook ingescand per e-mail zenden naar helpdesk@ergo-insurance.nl.

Ik ben van beroep veranderd, hoe kan ik dit doorgeven?

Indien u uw beroep wenst aan te passen, dient u dit doormiddel van een ondertekend schriftelijk verzoek aan ons kenbaar te maken. Vermeld in uw verzoek het beroep en omschrijf duidelijk de werkzaamheden die u verricht. Bent u aan bijzondere risico’s blootgesteld (bv. machines, gevaarlijke stoffen,...)? Vermeld dit dan ook in uw schriftelijk verzoek.

Omdat wij voor het aanpassen van de overeenkomst uw identiteit moeten vaststellen, dient u bij uw verzoek tot aanpassing van uw beroep een geldig kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen.

U kunt het schriftelijk verzoek en uw kopie legitimatiebewijs sturen naar:

ERGO Insurance nv
Postbus 75150
1070 AD Amsterdam

of ingescand per e-mail zenden aan helpdesk@ergo-insurance.nl.

Ik ben arbeidsongeschikt geworden, heb ik dan recht op premierestitutie?

De dekking voor premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid is een aanvullende dekking op uw levensverzekering. Dit kunt u terugvinden in de bijzondere voorwaarden (polis) van uw verzekering. Deze dekking heet BVRI (Bijkomende Verzekering Risico Invaliditeit).

Indien deze dekking in uw verzekering is opgenomen en u bent langer dan drie maanden arbeidsongeschikt, dan kunt u wellicht gebruik maken van deze dekking.

Om melding te doen van uw arbeidsongeschiktheid kunt u gebruik maken van het formulier “Melding van arbeidsongeschiktheid”. Dit formulier wordt ingevuld en ondertekend door uw behandelend arts.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Vanwege uw privacy heeft alleen een gespecialiseerde afdeling toegang tot uw gegevens omtrent uw arbeidsongeschiktheid. Indien u vragen heeft die betrekking hebben op uw BVRI claim, dient u rechtstreeks met deze afdeling contact op te nemen.

U kunt deze afdeling op werkdagen van 09.00u tot 12.30u telefonisch bereiken op het nummer 088 81 00 020. U kunt ook een e-mail sturen naar claims@ergo.be.

Wat houdt premierestitutie bij arbeidsongeschiktheid in?

Indien u arbeidsongeschikt bent en recht heeft op premierestitutie vanuit de aanvullende dekking BVRI (Bijkomende Verzekering Risico Invaliditeit), worden de premies die u periodiek betaald heeft (minimaal per 3 maanden) aan u terugbetaald. Dit is een terugbetalingsregeling. De premiebetaling dient u voort te zetten.

Vanwege uw privacy heeft alleen een gespecialiseerde afdeling toegang tot uw gegevens omtrent uw arbeidsongeschiktheid. Indien u vragen heeft die betrekking hebben op uw BVRI claim, dient u rechtstreeks met deze afdeling contact op te nemen.

U kunt deze afdeling op werkdagen van 09.00u tot 12.30u telefonisch bereiken op het nummer 088 81 00 020. U kunt ook een e-mail sturen naar claims@ergo.be.

De ERGO-website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Niet meer tonen