Bijkomende informatie over het voorstel tot wijziging aan uw Secure contract

Geachte klant,

Enige weken geleden ontving u een aangetekend schrijven van ERGO met een voorstel tot wijziging van uw Secure contract.

ERGO heeft intussen veel vragen ontvangen over de inhoud van deze brief. In deze bijkomende informatiememo beantwoorden wij de meest voorkomende vragen in duidelijke en niet-technische bewoordingen.  De bedoeling hiervan is om u extra duiding te geven over de voorgestelde contractwijziging en de gevolgen ervan.  

Omdat het voorstel aanleiding heeft gegeven tot veel vragen en gezien deze bijkomende informatiememo, verlengen wij tevens de termijn tot en met 31 januari 2016 om uw beslissing kenbaar te maken en desgevallend uw eerder gemaakte keuze (aanvaarding of verwerping van het voorstel, al dan niet uitdrukkelijk) aan te passen.

In geval u reeds het antwoordformulier zou terug gezonden hebben en u zou uw keuze willen wijzigen na het lezen van deze extra informatie, dan is dit mogelijk. In dit geval kan u het nieuwe antwoordformulier (achterzijde van de extra brief die u ontving) opnieuw invullen, dateren en terugsturen. We houden rekening met het meest recente formulier.


Wat houdt de voorgestelde wijziging van het Secure contract in ?
Wat zijn de redenen van ERGO om deze wijziging voor te stellen?
Wat zijn de gevolgen als een cliënt ingaat op het voorstel en wat als hij niet ingaat op dit voorstel?
Wat is de procedure om in te gaan op het voorstel/om te weigeren?
Voor de aangepaste Belgische financiële informatiefiches (FIF) van het gewijzigde Secure product: klik hier.


Wat houdt de voorgestelde wijziging van het Secure contract in ?

We herinneren aan de spaar-en beleggingsdoelstelling van het Secure product: enerzijds een aanvullend pensioen opbouwen en anderzijds een waarborg bij overlijden bieden. Het betreft een lange termijn belegging. De hoofdwaarborg kan worden aangevuld met bijkomende waarborgen. 

Eerst even een toelichting over het Secure contract van vóór de wijziging (oude Secure stelsel):

Dit tak 21 contract bestaat uit 2 delen: een tak 21 gedeelte (levensverzekering met een gewaarborgde interest) en een tak 23 gedeelte (levensverzekering waarbij belegd wordt in een fonds). 

De belegging in het tak 23 gedeelte gebeurt echter niet rechtstreeks, maar wel op de volgende wijze: 

  • naast de gewone kosten worden er ook extra kosten aangerekend (zogenaamde acquisitiekosten – deze bedragen 20 %, 30 % of 40 % naar keuze van de cliënt);
  • bij de afsluiting van het boekjaar wordt berekend of de gewone kosten voldoende zijn om gemaakte kosten van ERGO te dekken;
  • indien dit het geval is (en indien de voorwaarden om winstdeelname uit te keren voldaan zijn), worden deze acquisitiekosten teruggestort aan de cliënt onder de vorm van winstdeelname;
  • zoals voorzien in het contract wordt deze winstdeelname dan belegd in het gekozen tak 23 fonds.

Deze “omweg” via de winstdeelname werd destijds opgezet omdat de fiscale regelgeving toen niet voorzag dat een pensioenspaarcontract kon beleggen in tak 23 op een fiscaal gunstige wijze. Deze werkwijze had  

echter ook een bijkomend fiscaal voordeel voor de cliënten, de winstdeelname is namelijk op einddatum van het levensverzekeringscontract niet belast.

Einde juli 2014 heeft de fiscale administratie echter beslist (op basis van gewijzigde  wetgeving), dat voor de contracten van het type pensioensparen en lange termijn sparen dit fiscale voordeel niet langer gold voor premies gestort na 1 mei 2014. De uitleg over deze wijziging werd reeds bij het jaarlijks overzicht van de pensioenspaar- en lange termijnsparencontracten gegeven (verstuurd in de zomer van 2014).

Secure contract ná de wijziging (nieuwe Secure stelsel)  

De voorgestelde wijziging van het contract houdt in dat er voortaan rechtstreeks wordt belegd in het gedeelte tak 23. Na de wijziging betreft het dus van bij de storting van de premie direct  een “hybride” contract ( combinatie tak 21 en tak 23- ook wel “tak 44” genoemd). De omweg via de winstdeelname zou niet meer gebeuren. De belegging zelf zou gebeuren zoals voorheen: éénmaal per jaar wordt er belegd in tak 23 tegen de koers van de laatste werkdag van het jaar. Ter herinnering, het tak 23 gedeelte van het Secure product wordt belegd, naar keuze van de cliënt, in volgende twee beleggingsfondsen: Golden Future en Secure Future.

Indien u akkoord zou gaan met de wijziging, dan zou dit toegepast worden vanaf de premies gestort vanaf 1 januari  2015.

Na de contractswijziging heeft de cliënt dus de zekerheid dat zijn 20%/30%/40% gedeelte van de betaalde premie zeker wordt belegd in tak 23. Bij de werkwijze via de winstdeelname, blijft er steeds een onzekerheid. Indien ERGO namelijk in een bepaald jaar geen winstdeelname zou (kunnen) uitkeren, dan zou de cliënt het 20%/30%/40% gedeelte van zijn betaalde premie verliezen. Tot en met het boekjaar 2014, kon ERGO steeds winstdeelname uitkeren. Zoals verder uiteen gezet, is deze situatie nu onzeker.  

Voor de aangepaste Belgische financiële informatiefiches (FIF) van het gewijzigde Secure product: klik hier.

Terug naar boven

Wat zijn de redenen van ERGO om deze wijziging voor te stellen?

De laatste jaren beleeft de financiële wereld een situatie van lage rentestand en spreekt men van een financiële crisis. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de levensverzekeraars, die lange termijnverplichtingen aangaan. De toezichthouders zien er streng op toe dat de verzekeraars zich voldoende indekken (voldoende eigen vermogen) om aan hun toekomstige verplichtingen t.o.v. de cliënten te kunnen voldoen. Dat wordt solvabiliteit genoemd.

Deze solvabiliteit moet voldoen aan wettelijke minimum verplichtingen en wordt door ERGO strikt bewaakt. De Nationale Bank van België oefent toezicht uit op de naleving van deze verplichtingen door verzekeraars zoals ERGO. 

In een periode van lage rentestand is het voor de levensverzekeraars wel duurder om aan de solvabiliteitsverplichtingen te voldoen. Nogmaals, dat betekent niet dat ERGO’s financiële situatie instabiel zou zijn, maar wel dat de lage rentestand  het financiële resultaat van ERGO negatief beïnvloedt. Er is dus een verschil tussen de solvabiliteit van de verzekeraar en zijn financieel resultaat. 

En het is nu net dat financiële resultaat dat de basis is voor de winstdeelname. Er zijn een aantal voorwaarden om winstdeelname te mogen uitkeren. Indien het financiële resultaat van de verzekeraar onvoldoende is, is het moeilijker om aan die voorwaarden te voldoen. Ook hierover waakt de toezichthouder.  

En zelfs indien er winst mag uitgekeerd worden, dan nog zouden de aandeelhouders kunnen beslissen de winst niet uit te keren. Winstdeelname-uitkering is immers een discretionaire beslissing van de aandeelhouders (hetgeen wil zeggen dat er een volledige vrijheid is van de aandeelhouders om te beslissen).

Kortom, de toekenning van winstdeelname is steeds onzeker.

ERGO heeft geen financiële problemen om aan haar toekomstige verplichtingen te voldoen, maar het financiële resultaat maakt dat de voorwaarden om winstdeelname te mogen uitkeren mogelijk niet vervuld zullen zijn in de komende jaren.

Indien ERGO dus in een bepaald jaar geen winstdeelname zou (mogen) uitkeren, dan heeft de cliënt in het oude systeem van de Secure contracten een financieel nadeel: hij verliest dan immers 20%/30%/40% van zijn premie. 

Daarom stelt ERGO voor om de Secure contracten om te vormen waardoor de 20%/30%/40% onvoorwaardelijk wordt gestort in zijn contract, dus zonder de omweg via de winstdeelname.

Dit heeft in bepaalde gevallen fiscale gevolgen (hierover meer hieronder); maar biedt wel de zekerheid dat er steeds wordt belegd in het tak 23 gedeelte van het levensverzekeringscontract.

Ook nog dit: andere verzekeraars voelen de negatieve druk van de lage rentestand evenzeer als ERGO. De gevolgen van deze situatie zijn echter specifiek voor de Secure contracten  (nl. contracten met een hoge acquisitiekost die in de afgelopen jaren steeds werd terugbetaald via de winstdeelname).

Terug naar boven

Wat zijn de gevolgen als een cliënt ingaat op het voorstel en wat als hij niet ingaat op dit voorstel?

Heeft deze wijziging, naast de geboden zekerheid dat er zal belegd worden in tak 23 (zie hoger), nog andere gevolgen?

Fiscale gevolgen

Een wijziging van een levensverzekeringscontract kan fiscale gevolgen hebben. Zoals hoger uiteengezet is de vroegere fiscale behandeling van de winstdeelname op einddatum van het contract (pensioensparen en lange termijnsparen) sowieso niet meer van toepassing voor de premies gestort na 1 mei 2014. Dit is het gevolg van de beslissing van de fiscale administratie van juli 2014. Op dat vlak verandert de contractwijziging dus niets.

Er zullen ten gevolge van de voorgestelde wijziging aan het contract ook andere fiscale wijzigingen zijn en dan in het bijzonder indien u een contract heeft van het type VAPZ of RIZIV, en in het algemeen, indien u een contract vroegtijdig zou afkopen. Op deze webpagina vindt u voor de verschillende types van (Belgische) contracten een overzicht van de wijzigingen in de fiscale behandeling van de contracten (i) ten gevolge van de beslissing van de fiscale administratie van juli 2014 en (ii) ten gevolge van de voorgestelde wijziging van de contracten.

Verschillende opties voor de cliënten

U heeft als cliënt een aantal opties (verder wordt uiteen gezet hoe deze uit te oefenen):

  • u kan beslissen om de wijziging te aanvaarden en het contract gewoon verder te zetten  (verder premies blijven betalen): de premies betaald vóór 2015 vallen dan onder het oude Secure stelsel, deze betaald vanaf 2015 vallen onder het nieuwe Secure stelsel;
  • u kan beslissen om de wijziging te aanvaarden, maar te stoppen met premiebetaling (maar u koopt het contract niet af): de premies betaald vóór 2015 vallen dan onder het oude Secure stelsel, deze betaald in en na 2015 vallen onder het nieuwe Secure stelsel. De premiebetalingen stopzetten zal wel kosten met zich brengen ; u kan beslissen om de wijziging niet te aanvaarden en het contract gewoon verder te zetten  (verder premies blijven betalen): de premies betaald vóór 2015 vallen dan onder het oude Secure stelsel, en ook deze betaald in en na 2015 vallen onder het oude Secure stelsel;
  • u kan beslissen om de wijziging niet te aanvaarden en te stoppen met premiebetaling (maar u koopt het contract niet af): de premies betaald vóór 2015 vallen dan onder het oude Secure stelsel, ook deze betaald in en na 2015 vallen onder het oude Secure stelsel. De premiebetalingen stopzetten zal wel kosten met zich brengen
  • u kan beslissen om het contract af te kopen: indien u premies betaald heeft in 2015, dan zullen deze ook wel of niet onder het nieuwe Secure stelsel vallen afhankelijk van uw keuze. Ook aan de afkoop van een contract zijn kosten verbonden en dit kan een fiscaal nadelig effect hebben; extra info
  • u betaalde al enige tijd geen premies meer (premiebetaling gestopt vóór 2015): in dit geval blijft uw contract onder het oude stelsel, maar zal u gevraagd worden om een keuze voor het oude of nieuwe Secure stelsel te maken indien u opnieuw start met premiebetalingen.

Terug naar boven

Wat is de procedure om in te gaan op het voorstel/om te weigeren?

Niet akkoord?

Moet u deze wijziging aanvaarden? Er is uiteraard geen verplichting hiertoe. U heeft een levensverzekeringscontract aangegaan met bepaalde eigenschappen en indien u dit zo wil verder zetten, heeft u hiertoe het recht. Deze keuze dient u dan kenbaar te maken in het antwoordformulier.

Gezien deze bijkomende informatiebrief is de termijn om te antwoorden verlengd tot en met 31 januari 2016.

Wel akkoord (uitdrukkelijk)?

Indien u echter op basis van de verstrekte informatie zou beslissen dat uw contract mag gewijzigd worden, dan kan u daar ook uitdrukkelijk voor opteren via het antwoordformulier.

Gezien deze bijkomende informatiebrief is de termijn om te antwoorden verlengd tot en met 31 januari 2016

Geen reactie?

En wat als u nu niet reageert en geen antwoordformulier terugstuurt?

Uiteraard verkiezen wij dat u uw akkoord of weigering uitdrukkelijk bevestigt via het antwoordformulier. Een uitdrukkelijke bevestiging van akkoord is in de regel wat men nodig heeft voor een wijziging van het contract. In situaties waar het aantal betrokkenen zeer groot is, zijn er echter altijd mensen die niet reageren, en dan is het onduidelijk of ze eigenlijk akkoord gaan, dan wel weigeren. Daarom zal ERGO volgend uitgangspunt hanteren: indien u het antwoordformulier niet terugstuurt, dan gaan wij er van uit dat u akkoord gaat met de voorgestelde wijziging. 

ERGO wil de cliënten die niet reageren behoeden voor het bovenvermelde risico van verlies van een gedeelte van hun premie en heeft daarom voor deze stilzwijgende aanvaarding gekozen.

Deze keuze voor een stilzwijgende aanvaarding is ook de reden waarom de brief per aangetekend schrijven werd gestuurd en waarom er een herinneringsbrief werd gestuurd.

Bovendien zal ERGO de verdere betaling van premies die u doet met betrekking tot uw polis beschouwen als een bijkomende bevestiging van de aanvaarding van de voorgestelde wijziging. Indien u verder geen premies betaalt, zal deze bijkomende extra bevestiging niet gelden. ERGO zal ook in dat geval uitgaan van een stilzwijgende aanvaarding

Contract niet verder zetten?(geen premies meer betalen of volledig afkopen)

Het zou ook kunnen dat u na het lezen van de brieven zou beslissen om uw contract niet verder te zetten. Uiteraard zou ERGO deze beslissing betreuren, maar we willen u, in alle transparantie, wel informeren over deze mogelijkheid. 

Een levensverzekering is geen contract met een verplichting om premies te betalen en u kan dus op elk moment stoppen met het betalen van de premies en zelfs uw contract afkopen .

De voorgestelde wijziging van uw Secure contract brengt hierin geen verandering.

We willen u er wel op wijzen dat het stoppen van de premiebetalingen of de afkoop gevolgen kan hebben: de bijkomende dekkingen (zoals invaliditeit) komen in het gedrang, de stopzetting brengt kosten met zich mee en kan fiscaal nadelig zijn (afhankelijk van uw contract). Extra info

Zoals gezegd , dit alles verandert niet naar aanleiding van de wijziging van uw secure contract. Indien u meer info wenst over de stopzetting van uw contract, contacteert u best uw ERGO-adviseur.


We hopen dat we u met deze informatiememo een antwoord hebben gegeven op uw vragen.


Mocht u niettemin toch nog vragen hebben, dan kan u ons contactcenter contacteren op het nr 02/535 58 88 of via mail teleservice@ergo.be.

Terug naar boven

De ERGO-website maakt gebruik van cookies
Meer informatie Niet meer tonen